line

Spolupráce


Centrum excelence disponuje jedinečnou infrastrukturou speciálně navrženou a vyrobenou pro získávání základních poznatků i pro oveření aplikačního a inovačního potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování životnosti, preventivní ochrany a záchrany i dlouhodobě udržitelného užívání stávajícího stavebního fondu.

Aby CET dokázal daného potenciálu využít a aby jej mohl rozvíjet a zprostředkovávat společnosti jeho výsledky, plánuje využít smluvně dohodnuté spolupráce nebo spolupráce založené na partnerství ve společných grantových projektech pro posílení kvality výzkumného týmu a přenosu know-how pro vysoce kvalitní řešení výzkumných úkolů i plánování a efektivní bezrizikové řízení experimentální práce.

Obecně chceme spolupracovat hlavně s následujícími cílovými skupinami aplikační sféry:

  1. stavební a strojírenské společnosti, projekční firmy; výrobci stavebních hmot, výrobci diagnostických přístrojů, producenti software zejména pro řešení otázek chování stavebních materiálů, konstrukcí při klimatických jevech či sledování změn v degradačních procesech apod.;
  2. státní instituce zaměřené na památkovou péči a ochranu přírody pro kvalitní řízení památkové péče a rozhodování;
  3. vlastníci a správci historických objektů pro vědecké objasnění a řešení problémů souvisejících se správou a zachováním těchto historických objektů;
  4. instituce, plánující vyhlašování výzkumných programů, tvořící strategie, podporující výzkum a vzdělávání v oblasti kulturního dědictví apod. – MŠMT a MK v ČR, Evropská komise, Evropský parlament, ICOMOS, UNESCO-ICCROM, ECTP, RILEM, Europa Nostra, a to zejména výsledky expertní činnosti, strategické studie, foresight a konzultační činnost CET;
  5. normotvorné a normativní orgány - např. RILEM (řada TC s účastí ÚTAM), CEN TC 346 (výbor pro standardizaci v památkové péči), Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pro kvalifikované rozhodování a  řízení.