line

Řešené projekty


Mezinárodní projekty

Horizont 2020

 

Interreg V-A Rakousko-Česká republika

 

Národní projekty

Grantová agentura ČR

 

Technologická agentura ČR

 

Ministerstvo kultury (NAKI)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  (LO)

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (MPO)

 • Infračervená spektroskopie

 

Předchozí projekty

 • GAČR 14-20374P. : Studium kinetiky a polymorfů CaCO3 během karbonatace vápna (Study of kinetics and CaCO3 polymorphs of lime carbonation).
 • AEDECC M00273 - Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu.  Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů  podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století. 
 • Nanolith - Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/
 • NAKI DF11P01OVV008 Investigation of crushed brick-matrix interface in lime-based ancient mortar by microscopy and nanoindentation
 • NAKI DF11P01OVV012 Consolidation of weak lime mortars by means of saturated solution of calcium hydroxide or barium hydroxide, Journal of Cultural Heritage (2014)
 • GAČR Podpora center excelentního výzkumu: P105/12/G059  Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích
 • GAČR Mezinárodní grantový projekt: 13-34405J Náhodné kmitání prutových konstrukcí způsobené kombinací pohyblivého zatížení a větru
 • GAČR 103/09/2067  Zpevňování degradovaných vápenných omítek a malt
 • NAKI DF11P01OVV001  Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví
 • NAKI  DF11P01OVV002  Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci
 • NAKI DF11P01OVV008  Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví
 • NAKI DF11P01OVV009  Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi
 • NAKI DF11P01OVV010 Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti
 • NAKI DF11P01OVV012 Nové materiály a technologie pro konzervaci povrchů památkových objektů a preventivní památkovou péči
 • NAKI DF11P01OVV027 Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky
 • NAKI DF12P01OVV004   Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí. Více o výsledcích projektu naleznete zde.
 • NAKI DF12P01OVV017 Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování - konzervování středověkého skla
 • NAKI DF12P01OVV018 Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály
 • NAKI DF12P01OVV020 Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů
 • NAKI DF12P01OVV027 Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic

 

Výsledky grantů - Projekty CET