line

Program nabídky tréninkových aktivit a odborných stáží pro pracovníky podniků


 

Aplikace výsledků výzkumu
 
V rámci řešení konkrétních zakázek pro klienty, kteří chtějí využívat výsledky výzkumu CET a zároveň se blíže seznámit s možnostmi infrastruktury CET, je možno objednat za úhradu tréninkové aktivity a odborné stáže. Cena je odvozena individuálně pomocí metodiky "full cost" na základě ceny času používání konkrétního přístroje včetně spotřebního materiálu a energií a ceny času instruktora. Sjednává se dohodou podle rozsahu tréninkové aktivity nebo odborné stáže.
 
TRÉNINKOVÉ AKTIVITY
 
Tréninková aktivita obsahuje základní seznámení s příslušným instrumentálním zařízením, s jeho sofistikovaným software a s aplikací zjištěného výsledku, včetně seznámení se s knihovnou dat a příslušnou aktuální odbornou literaturou.
Účastník tréninkové aktivity má pak možnost vyzkoušet si na připraveném vzorku za přímé konzultace s osobou pověřenou činností na příslušném zařízení postup provedení analýzy. Kurz je vstupní, úvodní a klade značný důraz na dostatečnou teoretickou přípravu školeného před možností samostatné práce na vhodném zařízení.
Standardně se předpokládá pětidenní teoretické školení včetně náročnějšího samostudia a následně dvou až pětidenní činnost přímo na zařízení pod vedením kvalifikované osoby. Druhá fáze může zahrnovat v praktické části i přípravu příslušného vzorku.
 
ODBORNÁ STÁŽ
 
Podmínkou účasti na odborné stáži je vysokoškolské vzdělání stážisty v příslušném, popř. příbuzném oboru. Náplní stáže je úzce směrovaná teoretická příprava v nadstavbové úrovni a hloubkové zaměření na aplikaci příslušné infrastruktury. Obvykle zahrnuje i nácvik schopnosti samostatně kvalifikovat a připravit příslušný vzorek pro analýzu. Zahrnuje i trénink schopnosti samostatně ovládat příslušné instrumentální zařízení, včetně samostatné interpretace zjištěných výsledků. 
Základním předpokladem pro úspěšné splnění cílů odborné stáže je přiměřená znalost stážisty v příslušné problematice, jak po teoretické, tak praktické stránce. U instrumentálně zaměřených stáží případně i znalost obsluhy v principu podobného instrumentálního přístroje nebo identického s technicko- technologickou úrovní předchozí vývojové generace.
Obvykle trvá teoretická příprava pět dnů, zvládnutí přípravy vzorků dle konkrétní náročnosti pro určené laboratorní vybavení dva až pět dnů. Vlastní analytická činnost na příslušném zařízení s odpovědnou kvalifikovanou osobou a vlastní interpretace zjištěných výsledků měření závisí na povaze úlohy a je předmětem dohody. Např. stáže s využitím klimatického tunelu lze sofistikovaně připravit nejen pro výzkum vlivu povětrnostních faktorů na historické i moderní materiály, ale i na expertní činnost  v aerodynamice a aeroelasticitě pro průmysl a moderní konstrukce.
Uvedené tréninkové aktivity a odborné stáže jsou dle požadavku frekventantů a konkrétní dohody s jejich mateřskými podniky zaměřeny na jednotlivé laboratorní přístroje a vždy se týkají příslušné zcela konkrétní instrumentální metody, např. obsluha porozimetru, příprava vzorků a interpretace zjištěných výsledků nebo metodiky aplikovaného výzkumu v oblastech památkové péče. 
 
Instrumentální vybavení Centra Excelence Telč
 
petrografické polarizační mikroskopy Zeiss NU 2 a BX41 s procházejícím i odraženým světlem - popis složek materiálu, velikost, tvar, distribuce jednotlivých složek, mineralogické složení
 
stereomikroskop SZX-7 a mikroskop BX41 s dopadajícím a procházejícím světlem – badatelské mikroskopy pro laboratoř biodegradace, identifikace mikroorganismů, popis poškození dřeva
 
videomikroskop Hirox KH 7700 s procházejícím i odraženým světlem – digitální mikroskop pro pozorování s velkou hloubkou ostrosti při umístění na stativu nebo při držení v ruce, morfologie neupravených povrchů, petrografické rozbory v průchozím polarizovaném světle
 
rastrovací elektronové mikroskopy MIRA II LMU a Quanta 450 FEG – nabízí unikátní kombinaci zvětšení překračujícího možnosti optických mikroskopů a velké hloubky ostrosti pro pozorování neupravených povrchů v širokém rozsahu zvětšení. Sondy zaznamenávající různé druhy signálů vznikajících interakcí elektronů se vzorkem umožňují zobrazování různých materiálových charakteristik, například na základě atomového složení, jak je tomu u EDX.
 
Ramanův mikroskop Nicolet DXR – identifikace chemické struktury organických i anorganických látek kombinovaná s konfokální mikroskopií
 
FTIR mikroskop Nicolet iN10 – identifikace chemické struktury organických i anorganických látek,
možnost analyzovat vzorky od velikosti několika mikrometrů
přístroje pro termickou analýzu SDT Q600 a STA 504 – zjištění složek materiálu, charakteristických hmotnostním úbytkem nebo tepelnou změnou v průběhu zahřívání vzorku (např. uhličitan vápenatý, jílové složky atd.)
 
zařízení pro rentgenovou difrakci Bruker D8 ADVANCE – zjištění mineralogického složení materiálu, krystalické struktury, textury, zbytkového napětí
 
zařízení pro EDXRF analýzu Supreme 800 – zjištění prvkového složení materiálu (v práškové formě)
 
duální iontový chromatograf Ion Chromatography Dionex ICS-5000 Systém – stanovení kationtů a aniontů vodorozpustných solí
 
optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plasmou SPECTROBLUE - zjištění prvkového složení materiálu (v roztoku)
 
rtuťové porozimetry AutoPore IV 9500 a Poremaster PM 60-13 – stanovení distribuce velikosti pórů v materiálu
 
plynový pyknometr AccuPyc 1340 - zjištění měrné hmotnosti materiálu
 
plynová adsorpce ASAP 2020 - stanovení měrného povrchu a distribuce pórů v materiálu
 
dilatometr LINSEIS - slouží k určení koeficientu teplotní roztažnosti v širokém rozpětí od teplot hluboko pod bodem mrazu až po teploty kolem 1000°C. Znalost teplotní roztažnosti je nezbytná pro výběr kompatibilních materiálů v restaurování
 
termokamera FTIR SC7600 je neocenitelným nástrojem při hledání podpovrchových defektů, například delaminací u fresek, umožňuje zviditelnit teplotní pole.
 
nanoindentor Hysitron TL750 slouží ke stanovení modulu pružnosti a tvrdosti materiálů provedené s velkým prostorovým rozlišením a doplněné o zobrazení indentovaného povrchu pomocí AFM
 
zatěžovací zařízení Criterion C45 - 100 kN a Criterion C45 - 300 kN (siloměry 5, 100 a 300 kN) -elektromechanické zatěžovací zařízení určené pro mechanické zkoušky (tahem, tlakem, ohybem) stavebních materiálů (dřevo, kámen, malty, betony). Možnost měření deformace při laboratorní teplotě i v klimakomoře (-129°C až 315°C) 
 
 systém trojosého zatěžování s automatickým řízením tlaku - pro zkoušení zemin a malt VJ TECH Ltd. s rámem o kapacitě 200 kN
 
klimatizační komory: s regulací teploty a vlhkosti, s působením plynů, se simulací slunce a deště, solná komora - uchovávání vzorků v definovaných podmínkách, simulace různých povětrnostních podmínek za účelem studia trvanlivosti a odolnosti materiálů
 
klimatický tunel – zatěžování konstrukce a materiálu synergicky působícími vlivy (déšť, vítr), (vítr, sálavé teplo), (teplotní cykly, vítr)
 
aerodynamický tunel - pro experimenty v oboru aerodynamiky, aerodynamické stability, proudění vzduchu kolem složitých geometrických forem
 
CTA (Constant Temperature Anemometry) - měření proudění větru
 
PIV (Particle Image Velocimetry) – zobrazení proudového pole v okolí složitého geometrického tvaru
 
laserový snímač pro bez kontaktní měření vibrací- pro měření vibrací v případech, kdy je obtížné umístit dotykový nebo jiný druh snímače a kdy je nutná vysoká přesnost (např. při měření velmi malých a lehkých konstrukcí, při složitě dostupných místech, atd.)