line

Pro firmy


Expertní a konzultační činnosti

Nabízíme spolupráci také se subjekty aplikační sféry, kterou představují zejména stavební a strojírenské společnosti, projekční firmy; výrobci stavebních hmot, výrobci diagnostických přístrojů, producenti software zejména pro řešení otázek chování stavebních materiálů, konstrukcí při nepříznivých klimatických jevech či sledování změn v degradačních procesech apod.

Spolupráce byla zaznamenána nebo se očekává jak u velkých podniků (DEKONTA, a.s.EXCON, a.s.GEMA ART GROUP, a.s.METROSTAV, a.s., CEPS, a.s.), tak u malých a středních podniků (Ars Tignaria, IBZ Freiberg (Německo), INNOWEP Würzburg (Německo), GEOTRON (Německo), ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.TENSION SYSTEMS s.r.o.) a mnohých dalších.

 

Program nabídky tréninkových aktivit a odborných stáží pro pracovníky podniků


Aplikace výsledků výzkumu

V rámci řešení konkrétních zakázek pro klienty, kteří chtějí využívat výsledky výzkumu CET a zároveň se blíže seznámit s možnostmi infrastruktury CET, je možno objednat za úhradu tréninkové aktivity a odborné stáže. Cena je odvozena individuálně pomocí metodiky "full cost" na základě ceny času používání konkrétního přístroje včetně spotřebního materiálu a energií a ceny času instruktora. Sjednává se dohodou podle rozsahu tréninkové aktivity nebo odborné stáže.

TRÉNINKOVÉ AKTIVITY

Tréninková aktivita obsahuje základní seznámení s příslušným instrumentálním zařízením, s jeho sofistikovaným software a s aplikací zjištěného výsledku, včetně seznámení se s knihovnou dat a příslušnou aktuální odbornou literaturou.
Účastník tréninkové aktivity má pak možnost vyzkoušet si na připraveném vzorku za přímé konzultace s osobou pověřenou činností na příslušném zařízení postup provedení analýzy. Kurz je vstupní, úvodní a klade značný důraz na dostatečnou teoretickou přípravu školeného před možností samostatné práce na vhodném zařízení.
Standardně se předpokládá pětidenní teoretické školení včetně náročnějšího samostudia a následně dvou až pětidenní činnost přímo na zařízení pod vedením kvalifikované osoby. Druhá fáze může zahrnovat v praktické části i přípravu příslušného vzorku.

 

Instrumentální vybavení Centra Excelence Telč

petrografické polarizační mikroskopy Zeiss NU 2 a BX41 s procházejícím i odraženým světlem - popis složek materiálu, velikost, tvar, distribuce jednotlivých složek, mineralogické složení

stereomikroskop SZX-7 a mikroskop BX41 s dopadajícím a procházejícím světlem – badatelské mikroskopy pro laboratoř biodegradace, identifikace mikroorganismů, popis poškození dřeva

videomikroskop Hirox KH 7700 s procházejícím i odraženým světlem – digitální mikroskop pro pozorování s velkou hloubkou ostrosti při umístění na stativu nebo při držení v ruce, morfologie neupravených povrchů, petrografické rozbory v průchozím polarizovaném světle

rastrovací elektronové mikroskopy MIRA II LMU a Quanta 450 FEG – nabízí unikátní kombinaci zvětšení překračujícího možnosti optických mikroskopů a velké hloubky ostrosti pro pozorování neupravených povrchů v širokém rozsahu zvětšení. Sondy zaznamenávající různé druhy signálů vznikajících interakcí elektronů se vzorkem umožňují zobrazování různých materiálových charakteristik, například na základě atomového složení, jak je tomu u EDX.

Ramanův mikroskop Nicolet DXR – identifikace chemické struktury organických i anorganických látek kombinovaná s konfokální mikroskopií

FTIR mikroskop Nicolet iN10 – identifikace chemické struktury organických i anorganických látek,
možnost analyzovat vzorky od velikosti několika mikrometrů
přístroje pro termickou analýzu SDT Q600 a STA 504 – zjištění složek materiálu, charakteristických hmotnostním úbytkem nebo tepelnou změnou v průběhu zahřívání vzorku (např. uhličitan vápenatý, jílové složky atd.)

zařízení pro rentgenovou difrakci Bruker D8 ADVANCE – zjištění mineralogického složení materiálu, krystalické struktury, textury, zbytkového napětí

zařízení pro EDXRF analýzu Supreme 800 – zjištění prvkového složení materiálu (v práškové formě)

duální iontový chromatograf Ion Chromatography Dionex ICS-5000 Systém – stanovení kationtů a aniontů vodorozpustných solí

optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plasmou SPECTROBLUE - zjištění prvkového složení materiálu (v roztoku)

rtuťové porozimetry AutoPore IV 9500 a Poremaster PM 60-13 – stanovení distribuce velikosti pórů v materiálu

plynový pyknometr AccuPyc 1340 - zjištění měrné hmotnosti materiálu

plynová adsorpce ASAP 2020 - stanovení měrného povrchu a distribuce pórů v materiálu

dilatometr LINSEIS - slouží k určení koeficientu teplotní roztažnosti v širokém rozpětí od teplot hluboko pod bodem mrazu až po teploty kolem 1000°C. Znalost teplotní roztažnosti je nezbytná pro výběr kompatibilních materiálů v restaurování

termokamera FTIR SC7600 je neocenitelným nástrojem při hledání podpovrchových defektů, například delaminací u fresek, umožňuje zviditelnit teplotní pole.

nanoindentor Hysitron TL750 slouží ke stanovení modulu pružnosti a tvrdosti materiálů provedené s velkým prostorovým rozlišením a doplněné o zobrazení indentovaného povrchu pomocí AFM

zatěžovací zařízení Criterion C45 - 100 kN a Criterion C45 - 300 kN (siloměry 5, 100 a 300 kN) -elektromechanické zatěžovací zařízení určené pro mechanické zkoušky (tahem, tlakem, ohybem) stavebních materiálů (dřevo, kámen, malty, betony). Možnost měření deformace při laboratorní teplotě i v klimakomoře (-129°C až 315°C) 

systém trojosého zatěžování s automatickým řízením tlaku - pro zkoušení zemin a malt VJ TECH Ltd. s rámem o kapacitě 200 kN

klimatizační komory: s regulací teploty a vlhkosti, s působením plynů, se simulací slunce a deště, solná komora - uchovávání vzorků v definovaných podmínkách, simulace různých povětrnostních podmínek za účelem studia trvanlivosti a odolnosti materiálů

klimatický tunel – zatěžování konstrukce a materiálu synergicky působícími vlivy (déšť, vítr), (vítr, sálavé teplo), (teplotní cykly, vítr)

aerodynamický tunel - pro experimenty v oboru aerodynamiky, aerodynamické stability, proudění vzduchu kolem složitých geometrických forem

CTA (Constant Temperature Anemometry) - měření proudění větru

PIV (Particle Image Velocimetry) – zobrazení proudového pole v okolí složitého geometrického tvaru

laserový snímač pro bez kontaktní měření vibrací - pro měření vibrací v případech, kdy je obtížné umístit dotykový nebo jiný druh snímače a kdy je nutná vysoká přesnost (např. při měření velmi malých a lehkých konstrukcí, při složitě dostupných místech, atd.)