line

Press releases - archive


Ukončení projektu Centrum excelence Telč

 

12.3.2014

Ústav teoretické a aplikované mechaniky obdržel dne 1. 10. 2010 od ministra školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutí o finanční podpoře na projekt Centrum excelence Telč, který byl realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace spolufinancovaného z prostředků EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přispělo na realizaci tohoto projektu celkovou částkou 238 miliónů Kč.

Jednalo se o projekt vybudování Centra excelence Telč jako nového, jasně vyprofilovaného pracoviště v oboru výzkumu materiálů a technologií, které bude v období plné funkčnosti dosahovat vynikajících výsledků ve výzkumu v mezinárodním měřítku v oblasti zachování a využití kulturního a přírodního dědictví. Očekávané výsledky byly a jsou aplikovány pro vývoj a inovace v neprůmyslových i průmyslových odvětvích a pro posílení bezpečného udržitelného rozvoje v EU.

 

Hlavní cíle projektu byly naplněny a zahrnovaly zejména:

·      vybudování a provoz excelentního výzkumného centra produkujícího vědecké podklady, podporující zachování kulturního a přírodního dědictví a dosažení dlouhodobé životnosti historických i moderních stavebních materiálů a konstrukcí:

Vybudování a provoz výzkumného centra bylo 100% splněno a to v souladu s plánem v technickém popisu projektu a jeho harmonogramem. Výstavba pavilonů 1 a 2 pro Centrum excelence v Telči byla zahájena dne 14. 3. 2011 a ukončena v roce 2012, kolaudací dne 27. 4. 2012.

 

·       vybudování jedinečného experimentálního zařízení pro zdokonalení inovační infrastruktury v ČR, využitelného pro produkci nových poznatků, pro vytváření silných strategických partnerství mezinárodního výzkumu v rámci ERA a JPI:

Centrum se podařilo vybudovat a vybavit tak, aby sloužilo jako jedinečné experimentální zařízení zdokonalení inovační infrastruktury v ČR, využitelné pro produkci vynikajících výsledků výzkumu, pro vytváření silných strategických partnerství mezinárodního výzkumu.

·      výchovu a vzdělávání nových vědců:

Vytvoření infrastrukturního a metodického prostředí pro výchovu a vzdělávání nových vědců se podařilo zajistit a nastavit díky školícím programům a kurzům, interním nebo externím, podle způsobu realizace a podle toho, kdo školení provádí. Do interních školení jsou zařazena zejména školení bezpečnosti práce pro nově přijaté zaměstnance. Naopak mezi externí patří zejména školení pořádaná dodavateli nových přístrojů a zařízení za účelem zaškolení nových zaměstnanců pro práci s těmito dodanými přístroji a zařízeními a školení zajištěná výzkumnými garanty zaměřená na dílčí výzkumné aktivity.

·      posílení spolupráce mezi základnou výzkumu a vývoje a dalšími subjekty z řad veřejné i podnikatelské sféry prostřednictvím partnerství:

Vytvoření podmínek k posílení spolupráce mezi základnou výzkumu a vývoje a dalšími subjekty z řad veřejné i podnikatelské sféry prostřednictvím partnerství vychází z předpokladu, že Centrum excelence je centrem, které disponuje jedinečnou infrastrukturou speciálně navrženou a vyrobenou pro získávání základních poznatků i pro ověření aplikačního a inovačního potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování životnosti, preventivní ochrany a záchrany i dlouhodobě udržitelného užívání stávajícího stavebního fondu.

CET tedy kromě nabídky excelentního výzkumu vytvořilo i systém a program nabídky tréninkových aktivit a odborných stáží pro pracovníky podniků, který je zveřejněn na webové stránce CET.

 

Nově vybudovaná infrastruktura obsahuje čtyři stěžejní pilíře:

·       Klimatický větrný tunel ekologicky a ekonomicky optimalizované velikosti pro výzkum stavebních materiálů a technologií, vybavený v ústavu vyvinutými měřicími a simulačními nástroji:

Klimatický tunel (KT) byl vybudován v předstihu a zahájil provoz v červenci 2012 po křtu podle jména významného českého fyzika Vincence Strouhala. Při zkušebním provozu se ukázala potřeba úprav tepelné izolace na některých místech proudovodu, s cílem urychlit cyklování teploty. Klimatický tunel byl pak dále průběžně doplňován měřicími systémy k měření tlaků a vizualizace proudu a jeho vnitřní prostor byl upravován s cílem dosažení co nejpřesnějších charakteristik proudu vzduchu.

·       Unikátní pracoviště pro rentgenovou velkoplošnou mikro- a nano-tomografii s vysokým rozlišením:

Rentgenová laboratoř byla dokončena začátkem roku 2013 a v rámci start-up programu v ní proběhly testy i reálná měření, která již produkovala i publikované výsledky.

·       Soubor stabilních laboratoří materiálových analýz pro studium vlivu degradačních faktorů na trvanlivost a životnost historických i moderních stavebních materiálů, na trvanlivost a životnost prostředků jejich ochrany nebo prostředků pro jejich konsolidaci:

Soubor stabilních laboratoří materiálových analýz se podařilo uvést kompletně do funkce v  roce 2013 a v rámci start-up programu a grantových projektů provést řadu rozborů reálných i modelových historických materiálů.

·       Modul specifických databází a nástrojů pro monitorování vlivu klimatu a jeho změn na chování a životnost materiálů a konstrukcí včetně architektonického dědictví:

Modul databází byl finančně podpořen z výzkumných projektů, realizovaných v CET i s podporou jiných zdrojů, než je projekt CET. Základní databáze byly instalovány, stejně jako klimatická měřicí stanoviště na vybraných objektech a na střeše pracoviště CET byla vybudována monitorovací stanice. 

·       Mobilní laboratoř pro specifické úkoly ochrany kulturního dědictví v nouzových situacích:

Mobilní laboratoř je plně vybavena podle plánu materiálově a stavebně diagnostickými přístroji a pro její účely upraveno zakoupené technologické vozidlo. Služby jsou využívány zejména pro grantové projekty a průzkumy v rámci spoluprací s vysokými školami.

 

Vlastní výzkumný program „Materiály, technologie a metody pro dlouhodobou udržitelnost hmotného kulturního dědictví“ je členěn na tři pracovní balíčky, které zohledňují specifika vybudované jedinečné infrastruktury a vzájemnou součinnost.

Pro podporu vědeckého řízení CET byl jmenován Mezinárodní poradní sbor, zahrnující významné vědce z mnoha zemí světa.

 

Souhrn

Realizace projektu byla zahájena dnem slavnostního předání rozhodnutí o přidělení dotace, tj. 1.10.2010. Stavební projekt byl dokončen ve 2. čtvrtletí roku 2012 a do konce roku 2012 i částečně v roce 2013 probíhala výběrová řízení na vybavení centra plánovanými přístroji a zařízeními, ale také výběrová řízení personálního obsazení centra výzkumnými pracovníky a k zajištění služeb potřebných pro denní provoz výzkumného centra.

Celý rok 2013 byl věnován výzkumné činnosti v rámci „start-up“ výzkumného programu, jehož některé výsledky se podařilo již také publikovat. Technická realizace projektu za přispění dotačních prostředků byla ukončena k 31. 12. 2013, tj. v souladu s plánem projektu.

Plný provoz byl spuštěn 1. ledna 2014, kdy projekt přešel do fáze udržitelnosti. Provoz vybudovaného Centra excelence v Telči je v této fázi zajišťován finančními prostředky z účelových prostředků na podporu výzkumu od několika zdrojů - MŠMT, GAČR, MK ČR, projekty přeshraniční spolupráce s Rakouskem - prostředky ze smluvního výzkumu a zakázek.

 


 

Starší:

 22. 11. 2013

odrazka Konference ICICR

Centrum Excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.  uspořádalo ve dnech 30.10 až 1.11. 2013 mezinárodní konferenci zaměřenou na Interdisciplinární spolupráci ve výzkumu. Hlavními tématy konference byly Modelování zatížení životního prostředí a jeho chování v klimatickém tunelu, Radiografie v kulturním dědictví, Restaurování a konzervace kulturního dědictví, Zdivo a materiály historických staveb a Mezioborové projekty zahrnující kulturní dědictví. Ve dvou přednáškových dnech zaznělo 23 odborných přednášek. Konference se zúčastnili odborníci z deseti evropských států a USA. Mimo přednáškový program se účastníci konference seznámili s výzkumem a moderním vybavením Centra Excelence Telč, navštívili zámek, náměstí a další památky města Telče.

 

 
10. 10. 2012

odrazka Slavnostní otevření Centra excelence Telč

V úterý 9. 10. 2012 se slavnostně otevřelo Centrum excelence Telč (CET) Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, které je budováno za finanční podpory evropského fondu pro regionální rozvoj a operačního programu VaVpI Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o nové pracoviště v oboru interdisciplinárního výzkumu materiálů, technologií a metod pro dlouhodobou udržitelnost hmotného kulturního dědictví. Centrum disponuje vysoce kvalitní výzkumnou a vývojovou infrastrukturou, která bude ještě v příštích měsících doplňována a testována provozními zkouškami. V období plné funkčnosti bude centrum připraveno k zapojení do mezinárodní spolupráce a do systému evropských výzkumných infrastruktur. Jeho pracovníci již zahájili řešení řady výzkumných projektů, podporovaných národními i evropskými granty, které počátkem roku 2013 doplní tzv. startovací jednoletý výzkumný program s cílem získávat poznatky základního výzkumu a vytvářet i výsledky využitelné v aplikační sféře. Výzkumný program zahrnuje studium chování historických i moderních materiálů a konstrukcí při synergickém působení klimatických činitelů, studium životnosti a degradačních procesů v konstrukčních materiálech a v jejich povrchových úpravách pokročilými experimentálními metodami a vývoj materiálů, technologií a metod pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti památek. Vědci mají k dispozici unikátní nástroje, zejména kombinovaný aerodynamický a klimatický větrný tunel, korozní komory s radiografickými laboratořemi a soustavu biologických, chemických a fyzikálních laboratoří. Centrum je vybaveno i mobilní laboratoří pro práci v terénu či při živelních pohromách. Infrastrukturu doplňují monitorovací sítě a specializované dlouhodobě budované databáze i pracoviště, zaměřené na historická sídla a jejich problémy, zejména v souvislosti s urbanistickým rozvojem i využitím pro cestovní ruch. Předpokládané výsledky aplikovaného výzkumu ve vyhraněné tématické orientaci výzkumu CET i laboratorní zázemí zkrátí cestu od poznání k inovačnímu využití v praxi. Pro přenos výsledků do praxe je nabízen i systém podpory prostřednictvím stáží výzkumných a vývojových pracovníků z průmyslu, vysokých škol i výzkumných ústavů, podporovaný projektem operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost MŠMT.

 

Stáhnout přílohu Brožura o CET (Velikost: 861.37 kB )
 
3. 10. 2012

odrazka Slavnostní otevření Centra excelence Telč

Dovolujeme si Vás tímto  oznámit, že slavnostní otevření Centra Excelence Telč, vybudovaného  s podporou OP VaVpI prioritní osa 1, proběhne v úterý dne 9. října v 15:00 hod. v Batelovské ulici čp. 485-486, Telč.

 

Stáhnout přílohu Pozvánka na otevření CET (Velikost: 60.77 kB )
 
18. 7. 2012

odrazka Unikátní výzkumná infrastruktura v Telči dostala jméno

 

Stáhnout přílohu Unikátní výzkumná infrastruktura v Telči dostala jméno (Velikost: 526.79 kB )
 
28. 12. 2011

odrazka Tisková zpráva z 10.11.2010

 

Stáhnout přílohu Tiskova_zprava (Velikost: 566.53 kB )