line

Naši partneři


Národní výzkumná spolupráce

ÚTEF ČVUT v Praze je hlavním partnerem bez finanční účasti v budované infrastruktuře radiografického pracoviště a je bezesporu nejkvalitnější výzkumnou institucí v oblasti aplikací radiografie v ČR s velmi silnou vazbou na mezinárodní konsorcia v této oblasti.

Dalším partnerem bez finanční účasti je SVÚOM s.r.o., který je vedoucím českým pracovištěm v oblasti výzkumu koroze a ochrany kovu. Tento ústav provozuje dlouhodobé monitorovací stanice a spolupracuje v řade mezinárodních programů.

Dalšími partnery bez finanční účasti jsou vysoké školy, zejména ty zapojené do budování vysokoškolského areálu v Telči (ČVUT v PrazeMasarykova universita v Brně), nebo spolupracující na projektech OP VK či grantových projektech (ÚPFR v Litomyšli).

Dalšími smluvně spolupracujícími vysokými školami a partnery jsou ČVUT, Fakulta stavební, PrahaVŠE v PrazeUniverzita Pardubice, Fakulta restaurování a Kraj Vysočina.

 

Mezinárodní výzkumná spolupráce

Vedle výzkumných organizací projevila řada zahraničních institucí zájem o spolupráci s budovaným centrem, za všechny například CNR ItálieIPPT Varšava (dlouhodobý společný vývoj diagnostických přístrojů), Université de Liège v Belgii a Bulharská akademie věd. Prakticky všechny členské státy EU, řada dalších zemí Evropy, tzv. třetí země Afriky, Ameriky, Austrálie i Asie vyjádřily podporu projektu a navrhly řadu společných témat budoucího výzkumu. Předpokládá se, že minimálně 30% zaměstnanců CET budou cizinci, ze zemí EU je největší zájem z Itálie, Německa a Francie.

Studie k zachování a revitalizaci církevního stavebního kulturního dědictví v Dolním Rakousku a na Jižní Moravě

která se řeší s dalšími partnery V (IR (VUT V Brně, Brněnské arcibiskupství) a Rakousku (Donau Universita V Kremsu, Diecéze St. Polten)

Cílem práce má být:

Příprava konceptů, příruček a způsobilých opatření k budoucímu komplexnímu projektu

Realizace zásahů pro zachování, konzervaci, využití a hospodaření předmětných staveb.

Výměna know-how v oblasti profesionální udržitelné památkové péče a zachování kulturní a

Typologicky specifické stavební substance obou diecézí.

Cílové skupiny:

Projekt je zaměřen nejen na odborné pracovníky zúčastněných projektových partnerů, ale také na širší skupinu specialistů, činných v oblastech praktické ochrany památek, restaurování, nebo architektury - tj. na zaměstnance českých a rakouských památkových úřadů, malé a středně velké podnikatele, restaurátory, architekty i urbanisty. V rámci projektu budou osloveni též studenti architektury na VUT v Bmě V České Republice a postgraduální studenti DUK (které částečně tvoří majitelé nebo zaměstnanci malých podniků, anebo jsou specialisty Ve stavebnictví, sanaci atp.).

Přístup a užívání výzkumné infrastruktury

1. Politika interakce a komunikace s komunitou uživatelů:

CET RI zařízení a služby jsou nabízeny prostřednictvím několika informačních a komunikačních kanálů. Samozřejmě, že hlavním zdrojem informací jsou naše internetové nástroje, které jsou pravidelně aktualizovány: webové stránky ÚTAM, webové stránky CET a webové stránky ARCCHIP (ARCCHIP byl podporován projektem INCO ES Centra excelence v předvstupní fázi pro země střední a východní Evropy, ve které ÚTAM měl úspěch jako Centrum Excelence pro interdisciplinární výzkum kulturního dědictví a vytvořil několik stovek linků (odkazů) do všech zemí EU pro odborníky v oblasti kulturního dědictví EU - tyto kontakty jsou udržovány a žijí). Dále byl zřízen mezinárodní poradní sbor, který podporuje využívání RI a začlenění do evropských a amerických výzkumných projektů. Byly vydány propagační materiály - brožury (v českém a anglickém jazyce), USB klíčenky, reprezentativní knihy, videoklipy - které jsou distribuovány během národních a mezinárodních konferencí. Mezinárodní workshop s prezentací zařízení CET a první výsledky se konal v listopadu 2013 před otevřením RI.

CET RI má program pro krátkodobé a střednědobé úseky pro studenty a výzkumné pracovníky z průmyslu, který pomáhá lépe identifikovat problémy vhodné pro výzkum pomocí CET RI. Důležitou součástí komunikace s uživateli je realizace v rámci různých výzkumných projektů nebo průmyslových smluv zaměřených na specifické úkoly a řízené projektovými koordinátory. Vedoucí projektu, výzkumní supervizoři z RI CET a management hostitelské instituce budou nadále přispívat k efektivní a funkční komunikaci a publikaci výsledků.

2. Politika přístupu k službám RI:
Výzkumníci z hostitelské instituce pro přístup požadují vyplnění formuláře, ve které musí popisovat úkol (včetně podrobností týkajících se materiálů a vzorků, měřené veličiny, které se odhadují délku experimentu atd.), vztah ke grantu nebo smluvnímu projektu, odpovědného vědce a personál nad rámec RI. Požadavky jsou vyhodnocovány supervisory výzkumných programů a ředitelem společnosti CET s vedoucím příslušné laboratoře (laboratoří), s přihlédnutím k projektu Excelence, proveditelnosti a perspektivy. Hlavním tématem je smlouva na zohledňující podmínky práce, vlastnická práva a zveřejnění výsledků. Přístup z vnějšku má stejný postup, ale v tomto případě je nutná smlouva o přístupu k ÚTAM CET RI. Smlouva může mít různé režimy - obecně smlouvu na služby RI nebo smlouvu o společném výzkumu pomocí RI. Ve smlouvě je stanovena úhrada nákladů nebo je sjednána cena služby.

Kromě toho, že jsou vypořádána práva duševního vlastnictví, jsou navíc stanoveny podmínky pro zveřejnění výsledků, závazky, bezpečnost a ochranu zdraví atd. Přístup ke službám RI je v souvztažnosti se schválenými grantovými projekty výzkumu (národní, evropské, bilaterální, mezinárodní ...), kde uživatelé nebo žadatelé mají postavení spoluřešitelů v zavedených výzkumných týmech.

Doporučený postup spočívá z:

1-neformálním kontaktu s vědci, diskuse o hlavních tématech výzkumu a očekávaných výsledcích

2-Vytvoření oficiální žádosti o době experimentu

3-Hodnocení radou s přihlédnutím k významu funkcí, inovace a perspektivy

4-Pozvánka na experiment, přidělení času, podpis smlouvy s uvedením nehrazených nákladů, např. cestování, podíl na testech přípravou vzorků, atd.

5-Definování s místními příslušnými vědci detaily před experimentem

6 Vedení experimentu.

7 Příprava výzkumných výstupů (místní vědec může nebo nemusí být spoluautorem prací, ale musí být vždy minimálně uvedené v poděkování). V případě soukromých zákazníků, výsledky mohou být důvěrné, (podepsání důvěrné smlouvy se obvykle požaduje společnost předem).