line

Laboratoř výzkumu degradace a ochrany materiálů


Laboratoř je zaměřena na studium procesů degradace a změn materiálových, mechanických a užitných vlastností stavebních materiálů a konstrukčních prvků vlivem působení biologických činitelů. Pracoviště je schopné poskytnout celou škálu analýz k určení druhu a aktivity škůdce, rozsahu poškození a příčin jeho vzniku. Vybavení laboratoře umožňuje provádět identifikační a kultivační zkoušky poškozených stavebních materiálů (dřeva, kamene, betonu atd.) různými druhy mikroorganismů (plísně) a organismů (dřevokazné houby, řasy, lišejníky, atd.). V návaznosti na další laboratoře Centra excelence je možné sledovat i vliv působení biodegradace na mechanické a chemické vlastnosti stavebních materiálů.

 

Vedoucí laboratoře:      Ing. Jiří Frankl, Ph.D.

                                        frankl@itam.cas.cz

                                        +420 604 134 567

Členové laboratoře:      Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.

                                        Mgr. Tomáš Krůček

                                        Mgr. Dita Machová

                                        Ing. Dušan Majtás

 

Technické a přístrojové vybavení:

Přístroje pro přípravu vzorků, kultivačních médií, laboratorního skla a nástrojů

·       laboratorní digestoř (Merci)

·       parní sterilizátor 2540 (Tuttnauer)

·       sušící komora SL115 (POL-EKO-APARATURA)

·       digitální ultrazvuková čistička CD-4860

·       destilační přístroj DP4 RZ-T (NEDFORM)

·       laboratorní analytické váhy KERN ABJ 220-4M

·       rotační mikrotom RM2125 RTS (Leica)

 

Přístroje pro zpracování vzorků z terénu, kultivaci a identifikaci vzorků, pěstování čistých kultur mikroorganismů

·       laminární box UCS 3 II třídy – Biohazard (MERCI)

·       mikrobiologický inkubátor BD240 (BINDER)

·       mikrobiologický inkubátor s řízeným ohřevem i chlazením KB240 (BINDER)

 

Optické mikroskopy pro vyhodnocení laboratorních zkoušek

·       stereomikroskop SZX7 (OLYMPUS)

·       badatelský mikroskop BX41 (OLYMPUS)

 

 

Příklad výstupu laboratoře:

Zpracování vzorku dřeva odebraného z konstrukčního prvku poškozeného dřevokaznými houbami (hnilobou) – určení rodového zařazení působících dřevokazných hub a jejich aktivity.

vzorek dřeva odebraný v terénu z prvku poškozeného činností dřevokazných hub

 kultivace štěpů dřeva na sterilní živné půdě – kultivace v inkubátoru při řízené teplotě a vlhkosti

 makroskopické hodnocení - růst substrátového a vzdušného mycelia dřevokazných hub v průběhu kultivační zkoušky

mikroskopické vyhodnocení – identifikace a rodové zařazení působící dřevokazné houby

 

LAMINÁRNÍ BOX

 

Laminární box UCS 3 II třídy – Biohazard s vertikálním prouděním slouží pro účely ochrany materiálu před kontaminací a pro ochranu obsluhy před zdravotními riziky. Princip činnosti přístroje spočívá v cirkulaci vzduchu. Vzduch je přiváděn hlavním ventilátorem přes filtr dovnitř pracovního prostoru přístroje (A). Zde dochází k jeho směšování se vzduchem (B), vstupujícím pracovním oknem a dále je objem vzduchu odsáván zvláštním kanálkem na vnitřní straně pracovní desky (C). Část plynů prochází výstupním HEPA filtrem (D). Celý systém ochraňuje materiál před znečištěním a zároveň chrání obsluhu před nebezpečím intoxikace či nákazy. Náš laminární box je dále vybaven biogermicidní UV lampou pro desinfekci boxu a plynovým ventilem pro desinfekci nástrojů.

 

Laminární box umožňuje sterilní manipulaci a kultivaci vzorků dřevěných konstrukčních prvků, ale i kosterních pozůstatků, kde hrozí riziko patogenní nákazy.