line

Collaboration


Centrum excelence disponuje jedinečnou infrastrukturou speciálně navrženou a vyrobenou pro získávání základních poznatků i pro oveření aplikačního a inovačního potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování životnosti, preventivní ochrany a záchrany i dlouhodobě udržitelného užívání stávajícího stavebního fondu.

Aby CET dokázal daného potenciálu využít a aby jej mohl rozvíjet a zprostředkovávat společnosti jeho výsledky, plánuje využít smluvně dohodnuté spolupráce nebo spolupráce založené na partnerství ve společných grantových projektech pro posílení kvality výzkumného týmu a přenosu know-how pro vysoce kvalitní řešení výzkumných úkolů i plánování a efektivní bezrizikové řízení experimentální práce.

 

Obecně chceme spolupracovat hlavně s následujícími cílovými skupinami aplikační sféry:

1.     stavební a strojírenské společnosti, projekční firmy; výrobci stavebních hmot, výrobci diagnostických přístrojů, producenti software zejména pro řešení otázek chování stavebních materiálů, konstrukcí při klimatických jevech či sledování změn v degradačních procesech apod.;

2.     státní instituce zaměřené na památkovou péči a ochranu přírody pro kvalitní řízení památkové péče a rozhodování;

3.     vlastníci a správci historických objektů pro vědecké objasnění a řešení problémů souvisejících se správou a zachováním těchto historických objektů;

4.     instituce, plánující vyhlašování výzkumných programů, tvořící strategie, podporující výzkum a vzdělávání v oblasti kulturního dědictví apod. – MŠMT a MK v ČR, Evropská komise, Evropský parlament, ICOMOS, UNESCO-ICCROM, ECTP, RILEM, Europa Nostra, a to zejména výsledky expertní činnosti, strategické studie, foresight a konzultační činnost CET;

5.     normotvorné a normativní orgány - např. RILEM (řada TC s účastí ÚTAM), CEN TC 346 (výbor pro standardizaci v památkové péči), Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pro kvalifikované rozhodování a řízení.

 

Přístup a užívání výzkumné infrastruktury
CET RI má program pro krátko a střednědobé trvání pro studenty a výzkumné pracovníky z průmyslu, který pomáhá lépe identifikovat problémy vhodné pro výzkum pomocí RI CET.

Studenti/výzkumní pracovníci zde mají k vyplnění formulář, ve kterém je třeba popsat úkol (včetně podrobností týkajících se materiálů a vzorků, měřené veličiny, jak odhadují délku experimentu atd.), vztah k grantové smlouvě nebo projektu, odpovědné vědce a pracovníky navíc.

FORMULÁŘ ke stažení.

 

Expertní a konzultační činnosti

Nabízíme spolupráci také se subjekty aplikační sféry, kterou představují zejména stavební a strojírenské společnosti, projekční firmy; výrobci stavebních hmot, výrobci diagnostických přístrojů, producenti software zejména pro řešení otázek chování stavebních materiálů, konstrukcí při nepříznivých klimatických jevech či sledování změn v degradačních procesech apod.

Spolupráce byla zaznamenána nebo se očekává jak u velkých podniků (DEKONTA, a.s.EXCON, a.s.GEMA ART GROUP, a.s.METROSTAV, a.s., CEPS, a.s.), tak u malých a středních podniků (Ars Tignaria, IBZ Freiberg (Německo), INNOWEP Würzburg (Německo), GEOTRON (Německo), ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.TENSION SYSTEMS s.r.o.) a mnohých dalších.

 

Aplikace výsledků výzkumu

V rámci řešení konkrétních zakázek pro klienty, kteří chtějí využívat výsledky výzkumu CET a zároveň se blíže seznámit s možnostmi infrastruktury CET, je možno objednat za úhradu tréninkové aktivity a odborné stáže. Cena je odvozena individuálně pomocí metodiky "full cost" na základě ceny času používání konkrétního přístroje včetně spotřebního materiálu a energií a ceny času instruktora. Sjednává se dohodou podle rozsahu tréninkové aktivity nebo odborné stáže.

 

TRÉNINKOVÉ AKTIVITY

Tréninková aktivita obsahuje základní seznámení s příslušným instrumentálním zařízením, s jeho sofistikovaným software a s aplikací zjištěného výsledku, včetně seznámení se s knihovnou dat a příslušnou aktuální odbornou literaturou.

Účastník tréninkové aktivity má pak možnost vyzkoušet si na připraveném vzorku za přímé konzultace s osobou pověřenou činností na příslušném zařízení postup provedení analýzy. Kurz je vstupní, úvodní a klade značný důraz na dostatečnou teoretickou přípravu školeného před možností samostatné práce na vhodném zařízení.

Standardně se předpokládá pětidenní teoretické školení včetně náročnějšího samostudia a následně dvou až pětidenní činnost přímo na zařízení pod vedením kvalifikované osoby. Druhá fáze může zahrnovat v praktické části i přípravu příslušného vzorku.

 

ODBORNÁ STÁŽ

Podmínkou účasti na odborné stáži je vysokoškolské vzdělání stážisty v příslušném, popř. příbuzném oboru. Náplní stáže je úzce směrovaná teoretická příprava v nadstavbové úrovni a hloubkové zaměření na aplikaci příslušné infrastruktury. Obvykle zahrnuje i nácvik schopnosti samostatně kvalifikovat a připravit příslušný vzorek pro analýzu. Zahrnuje i trénink schopnosti samostatně ovládat příslušné instrumentální zařízení, včetně samostatné interpretace zjištěných výsledků. 

Základním předpokladem pro úspěšné splnění cílů odborné stáže je přiměřená znalost stážisty v příslušné problematice, jak po teoretické, tak praktické stránce. U instrumentálně zaměřených stáží případně i znalost obsluhy v principu podobného instrumentálního přístroje nebo identického s technicko- technologickou úrovní předchozí vývojové generace.

Obvykle trvá teoretická příprava pět dnů, zvládnutí přípravy vzorků dle konkrétní náročnosti pro určené laboratorní vybavení dva až pět dnů. Vlastní analytická činnost na příslušném zařízení s odpovědnou kvalifikovanou osobou a vlastní interpretace zjištěných výsledků měření závisí na povaze úlohy a je předmětem dohody. Např. stáže s využitím klimatického tunelu lze sofistikovaně připravit nejen pro výzkum vlivu povětrnostních faktorů na historické i moderní materiály, ale i na expertní činnost  v aerodynamice a aeroelasticitě pro průmysl a moderní konstrukce.

Uvedené tréninkové aktivity a odborné stáže jsou dle požadavku frekventantů a konkrétní dohody s jejich mateřskými podniky zaměřeny na jednotlivé laboratorní přístroje a vždy se týkají příslušné zcela konkrétní instrumentální metody, např. obsluha porozimetru, příprava vzorků a interpretace zjištěných výsledků nebo metodiky aplikovaného výzkumu v oblastech památkové péče. 

 

Instrumentální vybavení Centra Excelence Telč

·         petrografické polarizační mikroskopy Zeiss NU 2 a BX41 s procházejícím i odraženým světlem - popis složek materiálu, velikost, tvar, distribuce jednotlivých složek, mineralogické složení

·         stereomikroskop SZX-7 a mikroskop BX41 s dopadajícím a procházejícím světlem – badatelské mikroskopy pro laboratoř biodegradace, identifikace mikroorganismů, popis poškození dřeva

·         videomikroskop Hirox KH 7700 s procházejícím i odraženým světlem – digitální mikroskop pro pozorování s velkou hloubkou ostrosti při umístění na stativu nebo při držení v ruce, morfologie neupravených povrchů, petrografické rozbory v průchozím polarizovaném světle

·         rastrovací elektronové mikroskopy MIRA II LMU a Quanta 450 FEG – nabízí unikátní kombinaci zvětšení překračujícího možnosti optických mikroskopů a velké hloubky ostrosti pro pozorování neupravených povrchů v širokém rozsahu zvětšení. Sondy zaznamenávající různé druhy signálů vznikajících interakcí elektronů se vzorkem umožňují zobrazování různých materiálových charakteristik, například na základě atomového složení, jak je tomu u EDX.

·         Ramanův mikroskop Nicolet DXR – identifikace chemické struktury organických i anorganických látek kombinovaná s konfokální mikroskopií

·         FTIR mikroskop Nicolet iN10 – identifikace chemické struktury organických i anorganických látek,

·         možnost analyzovat vzorky od velikosti několika mikrometrů

·         přístroje pro termickou analýzu SDT Q600 a STA 504 – zjištění složek materiálu, charakteristických hmotnostním úbytkem nebo tepelnou změnou v průběhu zahřívání vzorku (např. uhličitan vápenatý, jílové složky atd.)

·         zařízení pro rentgenovou difrakci Bruker D8 ADVANCE – zjištění mineralogického složení materiálu, krystalické struktury, textury, zbytkového napětí

·         zařízení pro EDXRF analýzu Supreme 800 – zjištění prvkového složení materiálu (v práškové formě)

·         duální iontový chromatograf Ion Chromatography Dionex ICS-5000 Systém – stanovení kationtů a aniontů vodorozpustných solí

·         optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plasmou SPECTROBLUE - zjištění prvkového složení materiálu (v roztoku)

·         rtuťové porozimetry AutoPore IV 9500 a Poremaster PM 60-13 – stanovení distribuce velikosti pórů v materiálu

·         plynový pyknometr AccuPyc 1340 - zjištění měrné hmotnosti materiálu

·         plynová adsorpce ASAP 2020 - stanovení měrného povrchu a distribuce pórů v materiálu

·         dilatometr LINSEIS - slouží k určení koeficientu teplotní roztažnosti v širokém rozpětí od teplot hluboko pod bodem mrazu až po teploty kolem 1000°C. Znalost teplotní roztažnosti je nezbytná pro výběr kompatibilních materiálů v restaurování

·         termokamera FTIR SC7600 je neocenitelným nástrojem při hledání podpovrchových defektů, například delaminací u fresek, umožňuje zviditelnit teplotní pole.

·         nanoindentor Hysitron TL750 slouží ke stanovení modulu pružnosti a tvrdosti materiálů provedené s velkým prostorovým rozlišením a doplněné o zobrazení indentovaného povrchu pomocí AFM

·         zatěžovací zařízení Criterion C45 - 100 kN a Criterion C45 - 300 kN (siloměry 5, 100 a 300 kN) -elektromechanické zatěžovací zařízení určené pro mechanické zkoušky (tahem, tlakem, ohybem) stavebních materiálů (dřevo, kámen, malty, betony). Možnost měření deformace při laboratorní teplotě i v klimakomoře (-129°C až 315°C) 

·         systém trojosého zatěžování s automatickým řízením tlaku - pro zkoušení zemin a malt VJ TECH Ltd. s rámem o kapacitě 200 kN

·         klimatizační komory: s regulací teploty a vlhkosti, s působením plynů, se simulací slunce a deště, solná komora - uchovávání vzorků v definovaných podmínkách, simulace různých povětrnostních podmínek za účelem studia trvanlivosti a odolnosti materiálů

·         klimatický tunel – zatěžování konstrukce a materiálu synergicky působícími vlivy (déšť, vítr), (vítr, sálavé teplo), (teplotní cykly, vítr)

·         aerodynamický tunel - pro experimenty v oboru aerodynamiky, aerodynamické stability, proudění vzduchu kolem složitých geometrických forem

·         CTA (Constant Temperature Anemometry) - měření proudění větru

·         PIV (Particle Image Velocimetry) – zobrazení proudového pole v okolí složitého geometrického tvaru

·         laserový snímač pro bez kontaktní měření vibrací- pro měření vibrací v případech, kdy je obtížné umístit dotykový nebo jiný druh snímače a kdy je nutná vysoká přesnost (např. při měření velmi malých a lehkých konstrukcí, při složitě dostupných místech, atd.)